Concello de Boborás


Elección de xuiz de paz titular no Concello de Boborás.
Ao amparo do artigo 101 da Lei orgánica do poder xudicial, iníciase expedietne para a elección de xuiz de paz titular deste concello. Con este obxecto, ábrese un período de información pública polo prazo de de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste edicto no BOP. Durante este prazo, os interesados poderán presentar as solicitudes nas oficinas municipais. Condición dos aspirantes:
Ser español, maior de idade
Non estar incurso en causas de incapacidade previstas no artigo 303 da LOPX, así como nas incompatibilidades sinaladas no artigo 389 da citada lei.
Documentación que se presentará:
- Instancia dirixida á Alcaldía
- Copia compulsada do DNI
- Declaración de non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no artigo 303 da LOPX, así como nas incompatibilidades sinaladas no artigo 389 da citada lei.
- Xustificación de méritos que poida alegar

<